Disclaimer

Algemeen

Op het gebruik van deze website is deze desclaimer van toepassing.
Op deze website is foto-N-zo handelend onder de naam Keep Memories Alive.
Foto-N-zo is statutair gevestigd te Vleuten en houdt kantoor aan de Puttershof 16.
Foto-N-zo is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 64285308.
Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Foto-N-zo behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan foto-N-zo of haar licentiegevers. Foto-N-zo verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die foto-N-zo via de website beschikbaar stelt, zoals foto’s, artikelen en workshops, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van foto-N-zo, al dan niet gebundeld met eigen diensten te weder verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken.

Toegankelijkheid website en verwerking e-mails

Foto-N-zo streeft naar een goede toegankelijkheid van de website. Foto-N-zo kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website.<br />
Foto-N-zo is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt foto-N-zo zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.<br />
Verder garandeert foto-N-zo niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt foto-N-zo geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Juistheid website

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan foto-N-zo er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan foto-N-zo instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Foto-N-zo sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van foto-N-zo.

Toegang

Onverminderd haar overige rechten behoudt foto-N-zo zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens foto-N-zo of derden.

Besloten deel website

Deze website bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Mijn foto-N-zo’), dat alleen bestemd is voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Algemene voorwaarden

Foto-N-zo is lid van DuPho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. Op alle foto&rsquo;s welke op de website van foto-N-zo gebruikt worden rusten auteursrechten, zonder toestemming van foto-N-zo mogen de foto”s niet door derden gebruikt worden voor welk doel dan ook. Op alle beelden rusten de algemene voorwaarden van de DuPho welke zijn&nbsp;gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016.

Klachten

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: frouke@keepmemoriesalive.nl

© foto-N-zo, 2022